สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000–18,000บัดนี้-22มี.ค.61

Advertisement     รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป โดยระบุคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย 2) จบปริญญาตรี  3) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) เป็นอย่างดี 5) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ 6) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี 7) สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 8) มีประสบการณ์จัดประชุม/อบรม/เสวนา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 9) สามารถดำเนินการทางธุรการเพื่อสนับสนุนทีมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) […]

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-28ก.พ.61

    สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) 1. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย 2) จบปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) โดยเฉพาะ Power point เป็นอย่างดี 5) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ 6) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี 7) สามารถออกแบบ และบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database) อัตราเงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และจดหมายสมัครงาน […]

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์)TEFSO รับสมัครงานบัดนี้-15พ.ย.59 เงินเดือน15,000-18,000

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโดยระบุคุณสมบัติและหน้าที่โดยสังเขปต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย – จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า – สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excell, Access เป็นต้น – มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ – จดบันทึกและจัดรายงานการประชุม – แปลเอกสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย – ช่วยจัดกิจกรรม ประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ  – ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง – ร่างหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ – ช่วยดำเนินงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ […]