SIPA เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

Advertisement SIPA เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   SIPA เปิดรับสมัครงานราชการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (สัญญาจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการศกึษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ส่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ. […]