นิด้า รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,000 สมัครออนไลน์บัดนี้-4มี.ค.62

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สถาบัน ก.พ. รับรอง เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th หัวข้อ "สมัครสายสนับสนุน" และเลือกหัวข้อ "สมัครออนไลน์ที่นี่" บัดนี้-4 มี.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 727 3405 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

นิด้า รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน21,000 สมัครออนไลน์บัดนี้-8ก.พ.62

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th > เลือกสายสนับสนุน > เลือกสมัครออนไลน์ที่นี่ บัดนี้-8 ก.พ.62 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2727-3585 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

นิด้า รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน21,000-24,500 สมัครออนไลน์บัดนี้-18ม.ค.62

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ป.ตรี 21,000 บาท, ป.โท 24,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (สาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สมัครทางเว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th บัดนี้-18 ม.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 02-727-3405 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

คณะนิติศาสตร์ นิด้า รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน21,000สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 8-26พ.ย.61

    คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถิติ เทคโนโลยีการบริหาร วิจัยและประเมินผล วิทยาศาสตร์ ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ในกรณีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 8-26 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2727-3664 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร    […]

1 2