ทูลกระหม่อมฯ ทรงรับสั่งเรื่อง LGBTQ+ เตือนพ่อแม่อย่าคิดเปลี่ยนลูก

Advertisement ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รับสั่งถึงพ่อแม่ อย่าคิดเปลี่ยนลูกที่เป็น LGBTQ+ เพราะมันทำไม่ได้ เขาเป็นแบบนี้ของเขา เราควรมองคุณค่าของคนที่การกระทำ ขณะคนเหยียดเพศคือคนล้าหลังไม่ทันโลก วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊ก TO BE NUMBER ONE CHANNEL มีการเผยแพร่คลิปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รับสั่งถึงกรณีเรื่องเพศหลากหลาย (LGBTQ+) ว่า มีความคิดที่บวกกับคนกลุ่มนี้ พวกเขาเป็นพวกคนเก่ง อาจจะเก่งผู้หญิงแท้ชายแท้อีก ถ้าเขาเป็นคนดี ไม่ทำร้ายสังคม ไม่ทำร้ายเพื่อน จริงใจกับเพื่อนและทำประโยชน์ต่อสังคม เลี้ยงดูครอบครัว ทุกคนจะต้องยอมรับคนที่แตกต่างจากเราได้ ไม่ใช่ว่าคนที่ต่างจากเราจะเป็นคนไม่ดี ความคิดที่ต่างจากเรา ก็ไม่ใช่ไม่ดี เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องยอมรับซึ่งกันและกัน เราอาจจะไม่ได้ชอบความคิดของเขา เราอาจจะไม่ได้ชอบอะไรที่เขาเป็น แต่ในความหลากหลาย เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน คนที่เหยียดเพศ ยังคิดว่า รังเกียจในเรื่องนี้ คนเหล่านี้เป็นคนที่ล้าหลัง เป็นคนที่ไม่อินเทรนด์ เป็นคนที่ถูกทิ้งในสังคมเพราะสังคมไปไกลมากแล้ว     ข่าวจาก : kapook ภาพจาก เฟซบุ๊ก TO BE […]

ข่าวดีเพศที่สาม! ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ใช้ ‘บัตรทอง’ ได้แล้ว!

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติ “เห็นชอบ” บุคคล “มีเพศกำกวม” ใช้สิทธิในระบบ สปสช. (บัตรทอง) ผ่าตัดแปลงเพศได้! เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่ารายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ตามรายงานผลการตรวจสอบที่ 211/2560 เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนก.พ.2559 มีผู้ร้องเรียนต่อ กสม. ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าตนเองมีภาวะเพศกำกวมหรือไม่ เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม แต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากแพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยเพื่อยืนยันภาวะเพศกำกวมได้ ทำให้ผู้ร้องไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยมีการออกกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการให้สิทธิบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวมสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเพศสภาพในปัจจุบันของบุคคลดังกล่าวได้ อีกทั้งยังให้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิในการเข้าถึงยาประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาภาวะเพศกำกวมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวมให้ได้รับการยอมรับจากสังคม รวมทั้งใช้สิทธิต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับบุคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ผู้ร้องยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะเพศกำกวมในอันที่จะได้รับสิทธิในการบริการสาธารณสุขและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนบุคคล ดังนั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ร้องพึงมีพึงได้ กสม. จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 […]

ข่าวดีชาวLGBTQ! องค์การอนามัยโลกประกาศยกเลิกการจัดภาวะข้ามเพศว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจ

  19 มิ.ย.61 เพจ มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-sogi) รายงานว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศได้ยกเลิกการจัดภาวะข้ามเพศว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจในบัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่ (ICD-11) แล้ว แต่บัญชีจำแนกโรค ICD-11 ยังคงมีรหัสที่เกี่ยวข้องกับภาวะข้ามเพศอยู่เพื่อให้คนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการข้ามเพศ (ได้แก่ Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood หรือ "ความไม่สอดคล้องของเพศภาวะในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่" และ Gender Incongruence of Childhood หรือ "ความไม่สอดคล้องของเพศภาวะในวัยเด็ก") แต่รหัสเหล่านี้อยู่ในหมวด Conditions Related to Sexual Health (ภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตใจ ทั้งนี้ บัญชีจำแนกโลกฉบับใหม่ยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาสุขภาพโลกในเดือน พ.ค. ปี 2562 และถ้าผ่านแล้ว ก็จะเริ่มใช้ในทั่วโลกตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565   ขอบคุณข่าวจาก : มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-sogi)