สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement     Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุครุภัณฑ์ภายในสำนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง Job Responsibilities: จัดวางระบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดหา ผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ บริหารการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงาน ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องเรียบร้อย ทันต่อเวลา และความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้วางไว้ จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง TOR ใบเสนอราคา เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่ได้รับมอบหมายและเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานตามกำหนดเวลา เช่น การตรวจรับงาน การพิจารณาผล บริหารงานดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมอบหมายงานของส่วน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง Job Qualifications: ปริญญาตรี สาขาบริการธุรกิจ  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง […]

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับสมัครนิติกรอาวุโส  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Descriptions): กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับผลบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติข้อกำหนด (Law Compliance) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร (Job Qualifications): จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมายขององค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐมาอย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว(Resume)มาได้ที่ E-Mail : [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206