ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดข้อมูลประกันภัย “ซิโนฟาร์ม” โคม่า-ตาย 1 ล้าน

Advertisement ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ความคุ้มครองโคม่า-เสียชีวิต 1 ล้านบาท ค่ารักพยาบาล 3 หมื่นบาท วันที่ 17 มิถุนายน 2564 แฟนเพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy เปิดเผยข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โดยความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนในกรณีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 หมื่นบาท สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัย อายุไม่เกิน 99 ปี (การคำนวณอายุ=ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด) ไม่จำกัดอาชีพ ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนา และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน) เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ. […]