โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

Advertisement   โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม สุขภาพ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ หรือสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่ www.mthcancer.in.th หัวข้อรับ สมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารสแกนส่งทาง E-mail : [email protected] หรือยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อาคารกาญจนบารมี ชั้น 4 หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ : งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู่ที่ […]

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564 กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งและสถานที่ เปิดรับสมัคร 1.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ปทุมธานี) – ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ.ม.3 2. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา – ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ (นครราชสีมา) – ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน […]

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค.64

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานในสังกัด (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ทุก สาขา หรือปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรมคณิตศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์และทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิธีสมัคร – สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ต้องเป็นไปตามมาตรการการกักตัวสำหรับผู้ที่เดิน ทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศและคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ http://www.surin.go.th/index.php หรือสอบถาม 044-513305 – ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS โดยทำการจ่าหน้าซองถึง ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตู้ ปณ. 43 อำเภอเมือง […]

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเกาะเต่า วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชัยบุรี วุฒิ ป.ตรีสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพนม วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง […]

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเภสัชกร 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ.

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเภสัชกร 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึง เวลา 15.00 น.) ตามขั้นตอน ที่ https://moph.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล 19-23 ก.ค.64

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 จังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาทางเกษตรกรรม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา 14-20ก.ค.64

  จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 38 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา  5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา  5 อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 5 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 3 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 5 อัตรา 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 5 อัตรา 7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 5 อัตรา 8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา 5 […]

สป.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการ 406 อัตรา

  สป.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3. นักพัฒนาการกีฬา 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 5. นักวิชาการพัสดุ รวมทั้ง 5 ตำแหน่ง 406 อัตรา การรับสมัคร 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา 5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 5 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 5 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดพังงา http://www.phangnga.go.th/ หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดยผู้มี คุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้กรอกใบสมัคร ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://atgpeo.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

1 2 3