สคทช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 10 อัตรา

Advertisement   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สํานักงานผู้อํานวยการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 10 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา 2. ด้านประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา 3. ด้านงานคลังและพัสดุ 3 อัตรา 4. ด้านบริหารงานบุคคล 2 อัตรา 5. ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางอีเมล [email protected] โดยนําเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ทางไปรษณีย์ถึง สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 […]

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา

  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) 5 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ผู้สมัครต้องแนบเอกสารและหลักฐานที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ htps://resume.psu.ac.th ให้ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))