เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครพนักงานจ้าง26อัตรา 4-12ก.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ […]

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง17อัตรา บัดนี้-28มิ.ย.65

  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4) สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 5) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 6) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 7) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำเอนกประสงค์) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง […]

รับสมัครงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350อัตรา บัดนี้-28มิ.ย.65

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครจ้างงาน” บัณฑิตจบใหม่และประชาชน เข้าโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด จำนวน 68,350 คน – ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (15,000 บาทต่อเดือน) : เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความ สามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วย เหลืออยู่ – ตำแหน่งประชาชน (9,000 บาทต่อเดือน) : เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลืออยู่ โดยจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ในวันที่ […]

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 22มิ.ย.-1ก.ค.65

  เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานจ้างทั่วไป 1) เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ป.6 2) คนงาน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 3) คนงาน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 4) ภารโรง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ […]

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล364อัตรา

  รับสมัครผู้สนใจทำงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG phase 2 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 37 ตำบล รับสมัคร 2 ตำแหน่ง จำนวน 364 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน (กรกฏาคม – กันยายน 2565) – บัณฑิตจบใหม่ 182 อัตรา (15,000 บาทต่อเดือน) ผู้สมัครต้องเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความ สามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วย เหลืออยู่ – ประชาชน 182 อัตรา (9,000 บาทต่อเดือน) ผู้สมัครต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ […]

อบจ.พัทลุง รับสมัครบรรจุครู-ตำแหน่งอื่นๆ17อัตรา 21-30มิ.ย.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล(โยธวาทิต) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 2 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 7. […]

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-29มิ.ย.65

  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป – ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หรือวุฒิ ป.โท/ป.เอก ในทางหรือ สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง – ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา หรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการ ศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ – คนงาน […]

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับพนักงานจ้าง7อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 9-20มิ.ย.65

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีหนังสือรับรองจาก นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ) สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ ธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศ ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ […]

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3 บัดนี้-13มิ.ย.65

  อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา – พนักงานจ้างเหมาทั่วไป 4 อัตรา เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ18-60ปี ไม่จำกัดวุฒิ – บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ18-60ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 052 000 832, 095 694 5052,และทางเพจ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้-mae takhrai national park thailand ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ศรีวิชัย ตรัง รับสมัครพนักงานไม่จำกัดวุฒิ-วุฒิ ป.6 บัดนี้-10มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา – เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – ผู้ปฏิบัติงานประมง 3 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ 1 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร วุฒิ ป.6 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ป.6 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี […]

1 2 36