ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รับสมัคร จนท.สนับสนุนการขาย ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย Advertisement การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดการ ธุรการขาย มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม office เช่น Word, Excel, Power Point สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ สวัสดิการ 1. สิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร 2. ประกันสุขภาพ 3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4. สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สะสม 30 วันต่อปี) 5. อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท (โบนัสตามผลประกอบการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกประวัติสมัครงานและแนบเอกสารประกอบได้ที่ : http://mis.thailandelite.com/career/ หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Thailand Privilege Card […]

ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด รับจนท.คอลเซนเตอร์ ป.ตรีTOEIC650 พูดภาษาจีนได้

  บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – Chinese Speaking) ลักษณะของตำแหน่ง – ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ – การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท – ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Job Description – Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems – Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs – Builds strong customer relationships through delivering […]