โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.24พ.ค.-6มิ.ย.61

    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ภายในวันที่ 24 พ.ค.-6 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ 1. คนครัว 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหาร  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทศสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ  […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา อายุเกิน 35 ปี บริบูรณ์ได้ สายตาผิดปกติ ซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6 ได้) คุณวุฒิ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางภาษาอังกฤษ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ TOEFL กรณีสอบแบบ Papter – based test (PBT) ตั้งแต่ 500 คะแนน หรือ TOEFL กรณีสอบแบบ Internet – based test (IBT) ตั้งแต่ 65 คะแนน […]