(สมัครออนไลน์)โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครชาย/หญิงวุฒิ ม.3 สอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติและภาคสมทบ บัดนี้-11ก.พ.61

    โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝืมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 1. ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เม.ย. ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา รับผู้เกิดตั้งแต่ 1 เม.ย.43-31 มี.ค.46 สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง (การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติม  2. ภาคสมทบ (ประเภทไป-กลับ เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเพื่อความเหมาะสม)) สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า […]

(สมัครออนไลน์)โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนฯ ชาย/หญิง ภาคปกติ/ภาคสมทบปี2560

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติและภาคสมทบ โดยสามารถสมัครได้จากทางอินเทอร์เน็ต (เพียงทางเดียวเท่านั้น) เว็บไซต์ http://online.tks.co.th/mtts โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบฉบับเต็ม (ภาคปกติ) (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบฉบับเต็ม (ภาคสมทบ) (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)