(37อัตรา)รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปกศ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.59

Advertisement โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายเดือน) 1. ช่างต่อท่อ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง และทางช่างโยธา 2. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา (หญิง 2 อัตรา ชาย 1 อัตรา) เงินเดือน 6,552 บาท – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 4. พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (สำหรับวุฒิ ม.6) 6,738 […]

(21อัตรา) รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา 3 ตำแหน่ง  1. พยาบาลวิชาชีพ 19 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ทันตสาธารณสุข ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พ.ย.-7 ธ.ค.59 […]