รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ43อัตรา บัดนี้-18ม.ค.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ – เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น. – เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น. – เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น. 2. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ […]

รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18พ.ย.65

  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 560 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.) 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ […]

รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ 26อัตรา บัดนี้-20ก.ค.65

  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต 2. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 4. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเวชกิจฉุกเฉิน 5. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย 330/372 ชั่วโมง 6. พนักงานขับรถยนต์ 1 […]

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 870 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิด รับสมัคร 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ – เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น. – เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 […]