โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา 6-10 ต.ค.64

Advertisement   โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) (หน่วยที่ 1) ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) (หน่วยที่ 2) ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานบ่อบำบัด/ขยะติดเชื้อ) (หน่วยที่ 3) วุฒิ ปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานจัดเก็บรายได้) (หน่วยที่ 4) วุฒิ […]