รพ.ราชวิถี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 11-18มี.ค.62

รพ.ราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 รพ.ราชวิถี ภายในวันที่ 11-18 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

รพ.ราชวิถี รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี104อัตรา22-28ม.ค.62

    โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา 1. เภสัชกร 3 อัตรา เงินเดือน 16,920 -19,680 บาท วุฒิ ป.ตรีเภสัชศาสตร์+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML, หรือ Java มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySql, SQL Server, หรือ […]

(91อัตรา)รพ.ราชวิถี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี 6-17ก.พ.60

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 ตำแหน่ง 91 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงาน ณ รพ.ราชวิถี เปิดรับสมัคร 6-17 ก.พ.60 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 22 หน้า (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วน)       

(102อัตรา)รพ.ราชวิถี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ/ปวส/ป.ตรี 19-23ธ.ค.59

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 ตำแหน่ง 102 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  2. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ 3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 4. เภสัชกร 11 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

(รับเยอะ!!103อัตรา) รพ.ราชวิถี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท 1-5ส.ค.59

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป 107 อัตรา วุฒ ิม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี รับสมัครตั้งแต่ 1-5 ส.ค.59 เงินเดือน 7,590-19,680 บาท รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติ – ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ – มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติ – ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์สืบค้นระบบข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์คและซ่อมบำรุง […]