โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 24 อัตรา

Advertisement   โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประกันสุขภาพ) 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 […]