รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครเภสัชกร-ตำแหน่งอื่นๆ 17อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2565 โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. เภสัชกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน 2 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

  โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2565 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธาสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ตำแหน่ง […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักฟิสิกส์การแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท 4. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานบริการ (ความสะอาด) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. พนักงานบริการ (รปภ.) 6 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. พนักงานประจำห้องยา 4 […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

  โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา 2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา 3. นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา 4. นักเทคนิคการแพทย์1 อัตรา 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 6. กลุ่มงาน วิศวกรโยธา 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์สมัคร กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 9 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารประชาธิปศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 ธันวาคม […]

error: