โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา 8-19 ก.ย.64

Advertisement   โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบัญชี) 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 1 อัตรา วุฒิ […]