โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 3 อัตรา  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานโภชนาการ ประจำงานโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทางอาหารและ โภชนาการ โภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ 2 อัตรา วุมิ ปวช. บัญชี […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 39 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 กันยายน 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ ฝ่ายการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ประจำฝ่ายการพยาบาล 12 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม 2. พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำ ฝ่ายการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 9,480 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ประจำฝ่ายการพยาบาล 14 อัตรา วุฒิ ม.6 3. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำ ฝ่ายการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 8,590 […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักวิชาการโภชนาการ

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางคหกรรมศาสตร์ โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร สหเวชศาสตร์ (โภชนบำบัด) การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตัวเอง ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือ ดาวน์โหลด […]

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยโควิด 19

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกประกาศ เกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ ท่อช่วยหายใจ สำหรับ ผู้ป่วยโควิด 19 ใน 2 กรณี หลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษา ถึงเวลานี้กลายเป็นว่าต้องเลือกให้ใครอยู่ ใครไป…. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เผยประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยติดโควิด 19 โดยเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่เข้าขั้นวิกฤต อย่างรุนแรง ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Withholding Intubation) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สำหรับการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรในการรักษาจำกัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือให้คำปรึกษาเพื่อการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ และมุ่งเน้นการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยแบ่ง 2 กรณี […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงาน ประเภทประจำ 15 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา งานตรวจวินิจทางการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี 5. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ประจำงานธนาคารเลือด วุฒิ ป.ตรี 6. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ 7. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา บัดนี้-24 มิ.ย.64

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานธุรการ ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. พนักงานธุรการ ประจำสาขาจักษุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. พนักงานธุรการ ประจำสาขาเวชกรรมฟื้นฟู 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. พนักงานธุรการ ประจำสาขาอายุรกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. พนักงานพัสดุ ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานธนาคารเลือด 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมสุขภาพ […]

(74อัตรา) รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-26ส.ค.59

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 74 อัตรา เงินเดือน 10,480-12,920 บาท เปิดรับสมัคร 8-26 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    

(19อัตรา)รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน17,960-22,140 บัดนี้-15ส.ค.59

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-15ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1 2