รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานประจำ25อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-10พ.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการระบาด ทางการแพทย์ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา (ยกเว้นวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) 2. นักรังสีการแพทย์ ประจำงานรังสีวิทยา (ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด Hybrid)1 อัตรา มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ – ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือ – จะสำเร็จการศึกษาทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2565 โดยใช้ใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และให้ยกเว้นหลักฐานใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 3. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 4. นักวิทยาศาสตร์ […]

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส.75อัตรา บัดนี้-27ก.ย.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2. พนักงานธุรการ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ – ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา – ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา 3. พนักงานธุรการ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4. พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ […]

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานประจำ28อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 1. เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) 14 อัตรา ป.ตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกิจกรรมบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขากิจกรรมบาบัด 4. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด 5. พนักงานเภสัชกรรม 9 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม 6. เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขา 7. ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-24มิ.ย.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาหารและโภชนาการ โภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 3. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การเงิน และการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 4. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-26พ.ค.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานการเงินและบัญชี ประจำงานการเงิน อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท ประจำงานการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การเงิน และการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2. พนักงานธุรการ ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทาง การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานการเงิน อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส.

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท – ประจำ งานเวชสารสนเทศ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานการเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท – ประจำ งานรายได้ […]

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครเภสัช, พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, ผู้ช่วยทันตะ

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 1. เภสัชกร หลักสูตร 6 ปี 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 24,630 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3. พยาบาล 2 อัตรา ประจำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4. พยาบาล 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 13 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 1. พยาบาล 2 อัตรา ประจำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พยาบาล 1 อัตรา ประจำงานรายได้ อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. พยาบาล 1 อัตรา ประจำงานส่งเสริมสุขภาพ (ปฏิบัติงานหน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท่าพระจันทร์) อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4. […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 38 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2565 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานพัสดุ ประจำฝ่ายทันตกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ช่างเทคนิค ประจำฝ่ายสนับสนุนบริการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขา […]

1 2