โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากร 15 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากร 15 อัตรา โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ มีพันธกิจด้านการผลิต และการวิจัยพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สำหรับรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากล มีความประสงค์คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อ ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำเภอสัตหีบ 1. เภสัชกรวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ 2. เภสัชกรผลิต 2 อัตรา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 3. เภสัชกรประกันคุณภาพ 1 อัตราปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 4. เภสัชกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 5. นักวิจัยวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ 7. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 3 […]