สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร6-12ก.ย.59

Advertisement [ads] Advertisement สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง Advertisement ความรู้ความสามารถ  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล […]

(13อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) สำนักงาน กกพ.รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-2ก.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี รวม 13 อัตรา ประกอบด้วย 1. วิศวกรโยธา (ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) 2 อัตรา เงินเดือน 20,000-28,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่บัญชี (วุฒิปริญญาตรี) 2 อัตรา เงินเดือน 16,000-18,000 บาท 3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปวส.โยธา/ก่อสร้าง) 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000 บาท 4. เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา) 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-18,000 บาท 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส./ปริญญาตรี) 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000 บาท 6. พนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.6) 1 […]