โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์พิเศษ 56 นาย

Advertisement โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์พิเศษ 56 นาย ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ Advertisement พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 Advertisement จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 56 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช […]

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต. ทรงพล สาดเสาเงิน เป็นข้าราชการในพระองค์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต. ทรงพล สาดเสาเงิน เป็นข้าราชการในพระองค์ ประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) […]

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ฝ่ายหน้า – ฝ่ายใน จำนวน 4 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 4 คน วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 4 คน ดังนี้ – ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 1. ร้อยตรี วิรัตน์ จันทร์รุณ 2. นายบังเอิญ จุ้ยมิน – ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 1. นางขันเงิน จอมม้อย 2. นางพิทยา สาระมิตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ […]

1 3 4