เตรียมตัวให้พร้อม!! รวมลิ้งค์ติวฟรีTOEIC รวบรวมจากปี2018 กดรัวๆ ยาวไปๆ!!

Advertisement   การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ถือเป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการสมัครงานและสมัครเรียนในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาก ทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน พนักงานบริษัทบางแห่งก็มีไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หลายคนจึงมักจะสอบกันไว้คล้าย ๆ กับการสอบ ก.พ. ในสายงานราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติมว่าระดับคะแนนไหน สามารถยื่นหน่วยงานไหนได้บ้าง)) การเตรียมตัวสอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการเข้าคอร์สติวเสมอไป เราสามารถเตรียมตัวได้ด้วยตัวเองจากลิ้งค์ "ติวฟรี" ต่อไปนี้!! ปล. ลิ้งค์ทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมจากปี 2018 โดย "ครูเอ้" สมาชิกหมายเลข 2817088 เว็บไซต์ https://pantip.com/topic/38398070 อาจมีลิ้งค์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้อีกเยอะมาก นี่แค่ตัวอย่างจ้า 1) สุดยอดเทคนิคโทอิค 7 พาร์ท Part1: https://bit.ly/2MtFpRC Part2: https://bit.ly/2vzhlGT Part3: https://bit.ly/2M4TYyX Part4: https://bit.ly/2KCDatB Part5: https://bit.ly/2nmPrsM Part6: https://bit.ly/2M6FGOA Part7: https://bit.ly/2vsy12H . ( Youtube: https://bit.ly/2KBAH2o […]

คณะICT ม.มหิดล รับสมัครโปรแกรมเมอร์ ป.ตรี+TOEIC400 สมัครออนไลน์บัดนี้-31ต.ค.61

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะ ICT) ม.มหิดล ศาลายา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์ Programmer) 3 อัตรา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Mobile Development จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 หรือ CMMI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง *ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา+TOEIC400 สมัครออนไลน์บัดนี้-8ต.ค.61

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น MS Office , SPSS เป็นต้น  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ HTML และ CMS ( Content Management System) เช่น WordPress  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา  มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.โท+TOEIC650 เงินเดือนขั้นต่ำ28,500 สมัครออนไลน์บัดนี้-9ก.ย.61

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนบริหารความเสี่ยงภาพรวม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กันยายน 2561) ความรับผิดชอบหลัก ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงสำคัญขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินพันธกิจของ ธปท. และจัดทำ Risk Profile ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) รวมทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงิน ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายใน / ภายนอกองค์กรที่จะกระทบต่อ Risk Profile รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันการเงินทั้ง ใน/ นอกประเทศ ในภาพรวม เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ทันสมัยและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นเศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+โทอิค700 บัดนี้-16ส.ค.61

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส ปิดรับสมัคร 16 ส.ค.61 (โปรดระบุตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ หัวข้อ แหล่งข้อมูลการสมัคร ในช่อง อื่น ๆ (โปรดระบุ)) ความรับผิดชอบหลัก ตำแหน่งงานที่ 1 : วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ Business Sentiment Index และข้อมูลจากโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก (Business Liaison Program: BLP) รวมทั้งแบบสำรวจของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสะท้อนภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็น issue-based พัฒนาการวิเคราะห์เครื่องชี้ด้านความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเพื่อสะท้อนและประมาณการเศรษฐกิจไทย จัดเตรียม presentation slides, talking points และเอกสารนำเสนอและประเด็นวิเคราะห์เศรษฐกิจและเชิงนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูง  ตำแหน่งงานที่ 2 : วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน เครื่องมือนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ศึกษา วิเคราะห์ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+โทอิค700 เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-1ก.ค.61

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (ฝกส.) (ปิดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2561) ความรับผิดชอบหลัก ติดตาม และวิเคราะห์พัฒนาการความเสี่ยงในระบบสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจประกันภัย เพื่อประกอบการประเมิน นัยต่อเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability) โดยรวม พัฒนากรอบวิเคราะห์และเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ อาทิ macro stress test จัดทำประเด็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential policy) ตลอดจนสนับสนุนงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมี Certificate ด้านการเงิน (CAIA, PRM, […]