โควิโท มหาเถรสมาคม เห็นชอบชื่อ โควิด19 ในภาษาบาลี

Advertisement 4 มิ.ย. 64 โควิโท ชื่อ โควิด19 ในภาษาบาลี ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น ทั้งนี้ ในการเจริญพระพุทธมนต์ได้มีการนำบทคาถาไล่โควิด-19 มาเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อให้การใช้ศัพท์โรคโควิด-19 ในบทเจริญพระพุทธมนต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาบาลีและเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา สำหรับพิจารณาการใช้ศัพท์คำว่าโควิด-19 เป็นภาษาบาลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อาราธนาพระภิกษุและเชิญบุคคลเข้าร่วมถวายความเห็นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1. พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2. พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3. น.อ. ทองย้อย แสงสินชัย ผู้แทนสำนักพระราชวัง อย่างไรก็ตาม […]