สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครผู้ได้รับทุน1อำเภอ1ทุน เข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี 12อัตรา สมัครออนไลน์17ธ.ค.61-11ม.ค.62

    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 12 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เงื่อนไขอื่น ๆ : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมดระยะเวลารับทุน ลาออกจากทุน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 17ธ.ค.61-11ม.ค.62    

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครผู้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนที่จบการศึกษาแล้วรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 28มิ.ย.-24ก.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 7 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร ทางการค้าระหว่างประเทศ ทางการลงทุน ทางการตลาด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.nesdb.go.th หรือ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-24 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครนักเรียนทุนโครงการ1อำเภอ1ทุน(วุฒิ ป.ตรี) สอบบรรจุเป็นข้าราชการ26เม.ย.-4พ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME Bank Tower) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2208, 2210 ภายในวันที่ 26 เม.ย.-4 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม