เช็กสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รับเงิน 1,200 บาท รัฐพร้อมโอน เข้าบัตรสวัสดิการฯ

Advertisement โครงการช่วยเหลือ เพิ่มกำลังซื้อผู้ที่มีบัตรคนจน หรือบัตรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐพร้อมโอนแล้ว เงินช่วยเหลือ 1,200 บาท เดือนแรกกรกฎาคมนี้ โดยเงินส่วนนี้ เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเงินรวม 16,380 ล้านบาท มาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว คือ 1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน ใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน 3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 4.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน […]