ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-17พ.ย.60

Advertisement   Advertisement ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานะ ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือ ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากบริการของสถาบันการเงิน กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทข้อมูลเครดิต คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต งานพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลเครดิตของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Ease of Doing Business และรองรับการเข้าสู่ Digital Economy ของประเทศ พิจารณาออกหลักเกณฑ์ การกำกับดูแล สถาบันการเงินเฉพาะกิจ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-7พ.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ●    ตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานะ ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือ ●    ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากบริการของสถาบันการเงิน ●    กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทข้อมูลเครดิต คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต ●    งานพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลเครดิตของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Ease of Doing Business และรองรับการเข้าสู่ Digital Economy ของประเทศ ●    พิตจารณาออกหลักเกณฑ์ การกำกับดูแล สถาบันการเงินเฉพาะกิจ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ●    ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23ต.ค.60 เงินเดือนเริ่มต้น28,500

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สืบสวน ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ตุลาคม 2560) ความรับผิดชอบหลัก ●    สอดส่อง เฝ้าระวัง ติดตาม สืบสวน ตรวจสอบ ประเมินพฤติการณ์บุคคล กลุ่มบุคคล ทั้งภายในและภายนอก ธปท. นิติบุคคล และกิจกรรมที่มีท่าทีส่อไปในทางไม่สุจริต หรือต้องสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือกิจการของ ธปท. หรือผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมทั้งติดตามพฤติการณ์ สถานการณ์ ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก ธปท. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ธปท. เพื่อดำเนินการสืบสวนต่อไป ●    ดำเนินการสืบสวนตามหลักวิชาการสืบสวน รวมถึงการดำเนินการในทางลับ เพื่อสืบหา แสวงหา ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล หรือกิจกรรม ซึ่งต้องสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบในทางไม่ดีต่อ ธปท. และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือตามที่ส่วนงานอื่นร้องขอ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลสรุปผล หาความเชื่อมโยง นำเสนอผลงานต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนอาวุโส หรือผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ ●    สร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือในระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อการสืบสวนปกติ […]

(สมัครออนไลน์)ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-29ก.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 2) (ปิดรับสมัคร วันที่ 29 กันยายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ●    วางแผนพัฒนา ออกแบบ และดูแลระบบงาน Dealing room system เพื่อรองรับการทำธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดพันธบัตรไทย ●    พัฒนา ออกแบบ และดูแลปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตลาดการเงินให้สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการติดตามภาวะตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ●    วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติข้อมูลด้านตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัยติดตามภาวะตลาด และกำหนดนโยบายด้านตลาดการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ●    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การเงิน วิศวกรรมการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ●    ความสามารถภาษาอังกฤษ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-28ก.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กันยายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ●    บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ●    วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์พัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน ●    ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน ●    วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม ●    เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง ●    ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-17ก.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทยรับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 1) ความรับผิดชอบหลัก ●    1. ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อสนับสนุนข้อมูลหรือเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา/ตัดสินใจปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการด้าน market operations ของ ธปท. ●    2. ติดตามปัจจัยที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเงินและโครงสร้างของระบบการเงิน (เช่น จาก FinTech) และประเมินผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทันการณ์ ●    3. ศึกษาเทคนิคแบบจำลองและ know-how ใหม่ๆ และเสนอแนะแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงการ extract information content เพื่อประเมินการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในตลาดการเงินไทย ●    4. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงต่อตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดภาวะวิกฤตตลาดการเงิน (financial market stress) ●    5. ศึกษาแนวทางติดตามและดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน และประสานงานหรือศึกษาร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ ระหว่างสถาบันการเงิน ตลาดการเงินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้กรอบใหญ่ของเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability) คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●   […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-18ก.ค.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) บัดนี้-18 ก.ค.60 ความรับผิดชอบหลัก ●    ปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (IT Infrastructures) รองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) Core Banking System และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network System) เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Resilience ของสถาบันการเงิน ●    วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT และภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ●    ศึกษาและติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Blockchain, Cloud Computing เป็นต้น รวมทั้งศึกษาแนวทางและมาตรฐานการควบคุมด้าน IT และติดตามภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ที่มีผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 เปิดรับสมัครบัดนี้-18ก.ค.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) ความรับผิดชอบหลัก ●    ปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (IT Infrastructures) รองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) Core Banking System และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network System) เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Resilience ของสถาบันการเงิน ●    วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT และภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ●    ศึกษาและติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Blockchain, Cloud Computing เป็นต้น รวมทั้งศึกษาแนวทางและมาตรฐานการควบคุมด้าน IT และติดตามภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ที่มีผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-7ก.ค.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง บัดนี้-7 ก.ค.60 1. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 1) ความรับผิดชอบหลัก ●    ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อสนับสนุนข้อมูลหรือเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา/ตัดสินใจปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการด้าน market operations ของ ธปท. ●    ติดตามปัจจัยที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเงินและโครงสร้างของระบบการเงิน (เช่น จาก FinTech) และประเมินผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทันการณ์ ●    ศึกษาเทคนิคแบบจำลองและ know-how ใหม่ๆ และเสนอแนะแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงการ extract information content เพื่อประเมินการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในตลาดการเงินไทย ●    ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงต่อตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดภาวะวิกฤตตลาดการเงิน (financial market stress) ●    ศึกษาแนวทางติดตามและดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน และประสานงานหรือศึกษาร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ ระหว่างสถาบันการเงิน ตลาดการเงินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้กรอบใหญ่ของเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability) คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-30มิ.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง บัดนี้-30 มิ.ย.60 1. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ตำแหน่งที่ 1) ความรับผิดชอบหลัก ● บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ● วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน ● ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน ● วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม ● เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง ● ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● […]

1 7 8 9