แนะนำแนวทางการสมัครงานราชการ

Advertisement แนะนำแนวทางการสมัครงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com   Advertisement สวัสดีครับทุกท่าน ทีมงาน ThaiJobsGov.com นำเสนอข้อมูลและแนวทางการสมัครงานราชการ ว่าแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันอย่างไร ในการที่จะสามารถเข้าไปทำงานในหน่วยงานนั้นได้ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการสมัครงานราชการท่านที่มีความสนใจในงานราชการนะครับ เริ่มแรกมาทำความรู้จักกับ 1.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือที่เรียกติดปากกันว่า ก.พ. โดย ก.พ.มีหน้าที่  ทำหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปคือ กพ.มีหน้าที่จัดสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ ในหน่วยงานราชการ กระทรวงต่างๆ ทบวง กรมต่างๆ โดยท่านที่สนใจจะสมัครงานในกระทรวง หรือทบวง กรมต่างๆ ที่เปิดสอบ นั้นจะต้องมีใบผ่านทางหรือที่เรียก ใบ ก.พ. ภาค ก. ที่เปิดสอบกันทุกปี และปี 57 นี้จะมีภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามาด้วย ! และใบ ก.พ.ภาค ก. นี้จะแบ่งแยกเป็นระดับวุฒิการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ […]