โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ

Advertisement นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยล่าสุด ได้ออกโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่ทำต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่มีภาระหนี้สูง เงินเดือนถูกหักไปใช้หนี้จนเกือบหมด มีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% ไม่เพียงพอดำรงชีพ ทำให้ต้องไปกู้เพิ่มอยู่ในวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้น จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี Advertisement โดยโครงการนี้มุ่งลดภาระทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการดำรงชีพของข้าราชการอย่างเหมาะสม มีจุดเด่นคือ สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภทมาไว้ที่ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้ ให้สามารถชำระหนี้ได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการ ทั้งนี้ ธนาคารนำร่องจับมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระทางการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น และเสริมแกร่งความรู้ สร้างวินัยการเงิน เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันธนาคารมีแผนต่อยอดขยายความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง […]

แก้ไขปัญหาหนี้ด้วย “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ผ่อนได้ถึงอายุ 80 ปี

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ถึงโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือข้าราชการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” จะเน้นข้าราชการกลุ่มเปราะบาง สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ โดยมีรายละเอียด คือ สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน) โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุนให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว […]

รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ข้าราชการ ครู ตำรวจ ดอกเบี้ยถูก มีเงินเหลือใช้ เริ่มม.ค.67

30 พ.ย. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ เปิดเผยภายหลังประชุม ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลหักเงินเดือน ซึ่งจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง โดยจะเริ่มเดือน ม.ค. 67 โดยข้าราชการที่อยู่ในระบบสวัสดิการ มียอดรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ 8 แสนคน ข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.3 แสนคน และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 2 แสนกว่าคน สำหรับเรื่องหนี้ทั้งหมดจะมีความชัดเจนวันที่ 12 ธ.ค. นี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ กล่าวว่า หนี้สินข้าราชการเป็นหนี้สินขนาดใหญ่ ทั้งข้าราชการตำรวจ ครู สาธารณสุข ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า การหักเงิน หรือการชำระหนี้ ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบสินเชื่อสวัสดิการ ทำให้เกิดปัญหาว่า ข้าราชการมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ดังนั้นหลักการที่คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาร่วมกัน คือ ช่วยให้หักเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการเหลือเงิน 30% ของเงินเดือนก่อนหักหนี้ สำหรับแนวทางในการพิจารณาแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลดูหักเงินเดือนทุกหน่วยนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงโดยเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดภาระในการชำระหนี้ของข้าราชการลง […]

error: