ด่วนที่สุด! แก้รัฐธรรมนูญผ่านฉลุยวาระ3 กลับไปใช้’บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ’

Advertisement เตรียมหย่อนบัตร 2 ใบ! ‘รัฐสภา’ ผ่านฉลุย 472 เสียงดันร่างแก้รธน.วาระ 3 พักไว้ 15 วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ 10 ก.ย.2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระที่สาม โดยวิธีขานชื่อรายบุคคล ได้เริ่มลงมตินับคะแนนมาตั้งแต่เวลา 09.30 น. และเมื่อขานชื่อไปแล้วประมาณ 480 คน ในเวลา10.45 น. ผลปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ได้ลงมติเห็นชอบเกิน 84 เสียง หรือเกินจำนวน 1 ใน 3 ของส.ว.ทั้งหมดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาในเวลา 11.30 น. นายชวน ได้ปิดรับการลงคะแนน และได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนเป็นเวลาประมาณ 20 […]