อปท.เล็งโครงการ’เกษียณ ขรก.ท้องถิ่นก่อนกำหนด’ หวังลดอัตราคนรับราชการมานาน-ลดภาระองค์กร-รองรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

Advertisement   Advertisement 2 ส.ค.61 เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดของอปท.รอบใหม่ ว่า… "โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) อปท. อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เพื่อเสนอต่อ ก.กลาง โดยท่านอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ (อดีตปลัดอบต.ที่จังหวัดสระบุรี) ได้เปิดเผยต่อที่ประชุมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุป มี ๒ เหตุที่อยู่ในเงื่อนไขคือ เหตุรับราชการนาน คือ รับราชการมาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป และเหตุสูงอายุคือ อายุตัวตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ได้หายไป ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจ/ทหาร ยังคงมีอยู่ ดังนั้น สำหรับท้องถิ่น ด้วยเหตุที่ต้องการลดอัตรากำลังคนที่รับราชการมานาน เงินเดือนเยอะ ต้องการลดภาระขององค์กร รวมทั้ง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 ให้คนรุ่นเก่าได้พักผ่อนหรือไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตที่อาจมีการควบรวมอปท.ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน […]