พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

Advertisement ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะเอกอัครราชทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำต่างประเทศ เมื่อเวลา 18.56 น. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้     – นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap) เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ (Mrs. Hajah […]