สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา (27 ม.ค. – 17 ก.พ.57)

Advertisement สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. – 17 ก.พ.57 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน […]