ตำรวจมีเฮ!! คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเตรียมเสนอรัฐบาลเพิ่มค่าครองชีพแบบ’เต็มสูบ’ ป้องกันการรีดไถ และรับส่วย!! นายสิบได้ขั้นต่ำ15,000!! นายร้อย33,000!!

Advertisement   อัดฉีดตำรวจ "เต็มสูบ"ป้องกันการรีดไถ และรับส่วย คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเสนอรัฐบาลเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ผนวก “เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง” ส่งผลให้ตำรวจที่จบจากโรงเรียนนายสิบมีรายได้สูงขึ้นถึงเดือนละ ๑๖,๓๓๐.- บาท ถ้าจบจาก โรงเรียนนายร้อยจะได้เดือนละ ๓๖,๗๙๐.-บาท นอกจากนี้ ยังเพิ่มเงิน ”ค่าทำสำนวน”ให้พนักงานสอบสวนอีก ๑๐๐ % และจะต้องมีการทบทวนทุกรอบ ห้าปี เสนอเพิ่มรายได้ให้ตำรวจเป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ง.ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ที่ระบุว่า”ให้ดำเนินการ”แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมฯลฯ” นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) แถลงว่าในการประชุมคณะกรรมการที่มี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ได้พิจารณา ถึงประเด็นการเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลเสนอให้พิจารณา งานตำรวจเป็นงานที่มีความเสี่ยงมากกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ระหว่าง ๑๓.๕๖- ๒๒.๕๗ เท่า ซึ่งในต่างประเทศนั้นค่าตอบแทนของตำรวจชั้นประทวนกับค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญมีสัดส่วน ความเสี่ยง ๑.๒๘ ต่อ๑ ส่วนระดับสัญญาบัตรมีสัดส่วน ๑.๗๔ ต่อ ๑ ทั้งนีจากผลการวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เสนอว่าข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่างานตำรวจในกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานสนับสนุนคิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๖๖ ต่อ ๒.๙๗ […]