กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (17 ก.ค. – 6 ส.ค.57)

Advertisement กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ […]

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา (30 มิ.ย – 22 ก.ค.57)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 22 ก.ค.57 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ  ระดับ ปวส 2 อัตราได้แก่ 1.นายช่างเทคนิค ทางด้านก่อสร้าง 2.นายช่างเทคนิค ด้านช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 1.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 2.นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์โยธา 4.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 5.นักบริหารการศึกษา จำนวน […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 675 อัตรา (1 – 7 ก.ค.57)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 675 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 638 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ วุฒิ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา [ads=center] 3.ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 […]

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 30 อัตรา (7 – 29 ก.ค.57)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 30 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 29 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (30 มิ.ย – 8 ก.ค.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 8 ก.ค.2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา [ads=center] 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด (มีหนังสือรับรองประสบการณ์ดด้านงบประมาณและการเงินของส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก, […]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 12 อัตรา (20 มิ.ย – 10 ก.ค.57)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา จำนวน 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย – 10 ก.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดตราด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ประจบคีรีขันธ์ บึงกาฬ พังงา แพร่ จำนวน 11 อัตรา ต้องผ่านภาค ก ของ […]

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (21 เม.ย. – 14 พ.ค.57)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 14 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การเงินและการธนาคาร การบัญชี การประเมินราคาทรัพย์สิน 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ [ads1] 3.ชื่อตำแหน่ง : […]

สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 28 ก.พ.57)

สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.57 ชื่อตำแหน่งที่เปิดสอบ : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาทางภาษาอังกฤษ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.thanyarak.go.th/thai/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้