สนช.เห็นชอบกฎหมายแจกเบี้ยประชุม12ศาล ปีละ207ล้าน ชี้เพื่อความยุติธรรมแก่ประชาชน

Advertisement   สนช. รับหลักการกม.แจกเบี้ยประชุม 12 ศาล ปีละ 207 ล้าน อ้างเพื่อความยุติธรรมแก่ประชาชน – ยกระดับ 6 เขตศาลในกทม. เพิ่มตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีวาระการพิจาณากฎหมายที่สำคัญ 2 ฉบับคือ 1.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ…. ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมสนช. ลงมติเห็นชอบวาระแรกรับการด้วยคะแนน 181 ต่อ 0 เสียง โดยบันทึกวิเคราะห์สรุป ให้เหตุผลว่า “เป็นการสมควรเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้รวมถึงการออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับ ข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้สอดคล้องตามมาตรา 193 วรรคสองของ รัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ศาลยุติธรรมมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม” มีสาระสำคัญคือ ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมของข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ พร้อมกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับรอง ระเบียบคณะบริหารราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีอาาในนศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะออกระเบียบตามร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ “เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น […]