เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง29อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองบางกรวย การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือ ในสาขาวิชา หรือทางอื่น ก.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา 3. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือทางอื่น […]