เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา 19-29 ต.ค.64

Advertisement   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้และความชำนาญในการขับรถยนต์ 2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม 3. ตำแหน่ง คนงาน 1 […]