เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา (28 ส.ค. – 20 ก.ย.56)

Advertisement เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา (28 ส.ค. – 20 ก.ย.56) เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา ระดับการศึกษา ปวส.,ปวท.,อนุปริญญา หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งระดับ 2 วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร 056-489649 ค่าสมัครสอบ 100 […]