เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา 18-26 ม.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 5 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400.-บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย 2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400.-บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ 3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน […]

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา

  เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา 2. ประเภท/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้สวยงาม (ตัดหญ้า 2 ข้างทาง พร้อมจัดเก็บ) 300 อัตรา 2.2 ปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ 100 อัตรา 2.3 ขุดลอกรางระบายน้ำ ลำราง คลองน้ำสาธารณะ 400 อัตรา 2.4 ทำความสะอาด เก็บขยะ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ 200 อัตรา 2.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรและทาสีพื้นที่สาธารณะ 200 […]