สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (15-25 ต.ค.56)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างช่วยราชการงานโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่าย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่าย 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว เช่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ มีทักษะด้านการเขียน เช่น หนังสือราชการ บทความ เป็นต้น อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Access) ได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้ Social Media เป็นต้น มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้ หากมีความสามารถในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ […]