สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

Advertisement สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)       สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าวและการสื่อสาร อัตราจ้าง 19,680 บาท คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ /บริหารการจัดการ / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 2.นิติกร กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 16,500 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 3.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 16,500 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 4.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านบริหารสาขาการจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร […]

ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)

 ธนาคารกรุงไทย เปิดสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)     ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา) จำนวนอัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา GPA.2.75 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย มีทักษะการให้คำปรึกษาการออกกำลังกายรายบุคคล (Personal Trainer) มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานให้บริการ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word, Excel, PowerPoint สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ในช่วงเวลา 6.00 – 20.00 น. ได้ สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำปรึกษาหลักการเสริมสร้างสุขภาพออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลัง กายอย่างถูกต้องให้แก่พนักงาน ครอบครัวพนักงาน […]