(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

Advertisement     สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 15-19พ.ค.60

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านการปศุสตว์ มาแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://ict.dlt.go.th หัวข้อ รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 7 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 15-19 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 3-9ก.พ.60

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สวพ.1 (จ.เชียงใหม่)  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 3-9 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (1 – 15 ส.ค.57)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 180000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ […]

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 24 ก.พ.57)

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว หรือได้เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว 2. เขียนโปรแกรมคำสั่งโดยละเอียด ให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมคำสั่ง และติดตั้งโปรแกรมคำสั่งสำหรับใช้งาน 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3 ถนน พหลโยธิน […]

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (15 – 28 ม.ค.57)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว […]

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 17 ธ.ค.56)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบ และพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 – 20 ธ.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไว้ สามารถใช้คำสั่งให้เครื่องประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง สามารถใช้อุปกรณ์ เครือข่าย และสื่อสารกับคอมพิเตอร์ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ และสามารถใช้ระบบ งานต่าง ๆ ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (25-29 พ.ย.56)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ เช่น ติดต่อประสานงานในโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน :     15960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 (4-12 พ.ย.56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, สาขาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ทางระบบสารสนเทศ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน […]

1 2