สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (11-19 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-19 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2)มีความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ (3)มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน หรือการบริหารจัดการคลังข้อมูล หรือการจัดทำรายงานตามมิติต่าง ๆ ด้วยระบบการจัดการคลังข้อมูล หรือการพัฒนาแอพพิเคชั่นสนับสนุนการทำงาน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ – รวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาเข้าระบบคลังข้อมูล – บริหารจัดการคลังข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ให้สามารถรายงานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน – ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความเสถียร และสร้างแอพพิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการ ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – ให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับนโยบายโดยนำเสนอผ่าน เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา […]

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นิติกร  จำนวน  2  อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  6  อัตรา พนักงานขับรถ  จำนวน  1  อัตรา สมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[/highlight]