สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 บัดนี้-24 ก.ย. 64

Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังนี้  วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอย่างดี มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลาและเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามที่สถาบันกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ […]