อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (3 – 9 ก.ย.56)

Advertisement อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (3 – 9 ก.ย.56)   ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราเงินเดือน :     9,150 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     – ปวช. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประสานงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ – ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์ – รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ […]