กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.6-10มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กปผ.) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ จัดจ้างครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพมหานคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 20-28 ต.ค.64

  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ค่าตอบแทน 11,280.- บาท วุฒิ ปวช. ประเภทวิชา พาณิช ยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 405 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัคร ด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(8 อัตรา ม.6/ปวช./ป.ตรี) สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน10,430-18,000

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา กลุ่มงาน บริการ เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา กลุ่มงาน บริการ เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เงินเดือน […]

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท ประเภท :    บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่างๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ในการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม […]

สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (17 – 21 ก.พ.57)

สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ก.พ.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 12285 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทางบริหารธุรกิจหรือพาณิชยการ สาขาการตลาด การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (2) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รับแบบและแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน ประสานการแพทย์กับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมกรณีการให้บริการ […]

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (13 – 21 ม.ค.57)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. ด้านพาณิชยกรรม หรือวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่ สอบในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.moac-info.net/Chachoengsao อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (11-15 พ.ย.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้ 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1 – 11 พ.ย.56)

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2556 ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (24 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ Departmental Personnel Information System-DPIS) อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ด้านวิทยาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต สมัครงานราชการได้ 3 ช่องทางได้แก่ อีเมล์/โทรสาร/ไปรษณีย์ (รายละเอียดอ่านได้ตามลิ้งด้านล่าง) อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

1 2