(7อัตรา) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.59

Advertisement องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 11-22 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร

(3 อัตรา) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 จำนวน 3 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1)  มีสัญชาติไทย (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (3)  สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา (4)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน (5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (6)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (8)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา 2.1  เจ้าหน้าที่กฏหมาย : อัตราเงินเดือน 16,500 – 21,000 บาท  จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่ […]